Waktu solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam

Bagi tarikh 

Waktu solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam

Imsak

Subuh

Zohor

Asar

Maghrib

Isyak

Waktu solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam bagi bulan Jul 2024

TarikhSubuhZohorAsarMaghribIsyak
01/075:21 a.m.12:44 p.m.4:09 p.m.6:49 p.m.8:04 p.m.
02/075:22 a.m.12:44 p.m.4:09 p.m.6:49 p.m.8:04 p.m.
03/075:22 a.m.12:44 p.m.4:09 p.m.6:49 p.m.8:04 p.m.
04/075:22 a.m.12:44 p.m.4:09 p.m.6:49 p.m.8:04 p.m.
05/075:22 a.m.12:44 p.m.4:09 p.m.6:49 p.m.8:04 p.m.
06/075:23 a.m.12:44 p.m.4:09 p.m.6:49 p.m.8:04 p.m.
07/075:23 a.m.12:45 p.m.4:09 p.m.6:50 p.m.8:04 p.m.
08/075:23 a.m.12:45 p.m.4:09 p.m.6:50 p.m.8:04 p.m.
09/075:23 a.m.12:45 p.m.4:09 p.m.6:50 p.m.8:04 p.m.
10/075:23 a.m.12:45 p.m.4:10 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
11/075:24 a.m.12:45 p.m.4:10 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
12/075:24 a.m.12:45 p.m.4:10 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
13/075:24 a.m.12:45 p.m.4:10 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
14/075:24 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
15/075:25 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
16/075:25 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:51 p.m.8:05 p.m.
17/075:25 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:51 p.m.8:05 p.m.
18/075:25 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:51 p.m.8:05 p.m.
19/075:25 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
20/075:26 a.m.12:46 p.m.4:10 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
21/075:26 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
22/075:26 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
23/075:26 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
24/075:26 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
25/075:26 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
26/075:26 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
27/075:27 a.m.12:46 p.m.4:09 p.m.6:51 p.m.8:04 p.m.
28/075:27 a.m.12:46 p.m.4:08 p.m.6:51 p.m.8:03 p.m.
29/075:27 a.m.12:46 p.m.4:08 p.m.6:51 p.m.8:03 p.m.
30/075:27 a.m.12:46 p.m.4:08 p.m.6:50 p.m.8:03 p.m.
31/075:27 a.m.12:46 p.m.4:08 p.m.6:50 p.m.8:03 p.m.